TARIM

TARIM

Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük şehri olup coğrafi konumu, doğal ve insan kaynaklarıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Şehrin ekonomisine katkıda bulunan en önemli tarımsal ürünler; buğday, pirinç, mısır, tütün, şeker pancarı, ayçiçeği, fındık, çeltik ve sebzedir. Türkiye’nin en verimli ovalarından olan Bafra ve Çarşamba ovaları bölgenin tarımsal ürün talebini gidermekte ve tarımsal sanayide işlenerek üretilen un, irmik, çeltik, yem ve fındık tarım ürünlerinin iç/dış ihracatı şehrin ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 

Samsun, bitkisel üretimde Türkiye genelinde 11., canlı hayvanlarda 21. ve hayvansal ürünlerde 23. sırada yer almıştır. Samsun’da tahıllar, dane mısır, kuru baklagiller, şeker pancarı, soya ve tütün alanlarında azalış yaşanmışken; çeltik, ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretim alanlarında artış yaşanmaktadır. İlde yem bitkilerine sağlanan desteklerin de etkisiyle özellikle silajlık mısır, yonca ve fiğ ekim alanları ve üretimlerinde önemli artışlar gerçekleştirilmiştir.

Samsun'da tarım ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için stratejik hedefler; arz güvencesini sağlamak, rekabet gücü yüksek bir tarım sektörü oluşturmak, gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak, bitki ve hayvan sağlığı ve refahını artırmak, kırsal alanlarda ekonomiyi geliştirmek, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir gelişim sağlamaktır. 

Samsun ilinde tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki öne çıkan en önemli sorunlar; işletmelerin altyapıları ve rekabet gücü yetersizliği, finansman ve sermaye eksikliği, damızlık materyal bulunamaması, toprakların yanlış kullanımı, kuraklık, verimsiz toprak yapısı, sulama sorunları, tarım arazilerinin parçalanması, yüksek girdi maliyetleri meraların yetersizliği, su kirliliği, iklim değişikliği, verim düşüklüğü, girdi fiyatlarının yüksekliği, mekanizasyon eksikliği, nüfusun yaşlanması ve gençlerin tarımdan uzaklaşması, kırsal göç, mesleki yetersizlik, örgütlenme eksikliği, düşük gelir, balık hastalıkları ve avlanma sorunları, ilaçlama problemleri, düşük ve istikrarsız fiyatlar, tarım piyasalarında yetersiz bilgi, yüksek aracı marjları, sanayi eksikliği, soğuk zincir sorunları, teknik personel eksikliği, kamu yayımı ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği, ziraat fakültelerinde uygulamalı eğitim eksikliği, danışmanların yeterli eğitim alamaması ve destekleme politikalarının üreticileri uzaklaştırması yer almaktadır. 

Samsun ilinde tarımsal altyapının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için; tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, kırsal turizmin geliştirilmesi, kadınların ve gençlerin istihdamını artırmaya yönelik sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı konularındaki tescil sayısının artırılması, markalaşma potansiyeli bulunan tarımsal ürünlerin desteklenmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması, arazi kullanım planlarının yapılması, tarım arazilerinin toplulaştırılması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, toprak verimliliğinin artırılması, nitrat kirliliğinin azaltılması, tarımsal yayım hizmetlerinin artırılması ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Samsun ilinin tarım sektörü için daha rekabetçi ve arz güvencesine katkı sağlayabilecek hale gelmesi için; kullanılmayan tarım arazilerinin kullanıma kazandırılması, sertifikalı tohum kullanımının artırılması, tarım sigortasının yaygınlaştırılması, hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunun sağlanması, tarım sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konularda eylemler gerçekleştirilecektir. Küçük çiftçilerin verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmesi için teknik destek sağlayarak tarım ve hayvancılık sektöründe işletmelerin modernizasyonunu sağlayacak, kadınların sektörde daha fazla yer alması için destekleyici projeler geliştireceğiz. Ayrıca, havza bazlı destek planlaması yapılacak, mera ıslah ve amenajman çalışmaları yapılacak, üretici örgütleri pazarlama ve tanıtım alanlarında güçlendirilecek, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.