SAMSUN İÇİN 55 VAADİMİZ

SAMSUN İÇİN 55 VAADİMİZ 

“PROJE FİKİRLERİMİZ”

ENFLASYONLA MÜCADELE VE EKONOMİ

 1. Enflasyonla mücadele etmek ve hayat pahalılığını azaltmak için etkin bir ekonomi politikası izleyeceğiz. 
 2. Yeni ve yerli işletmeler için vergi indirimleri sağlayarak girişimciliği ve Samsun’a yatırımı teşvik edeceğiz. Samsun'un kalkınması için yerel üretimin desteklenmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik teşvikler vereceğiz.
 3. Tamamen yerli üretim için önce parça üretime odaklanacağız, ithalat yaparak ülkede montaj yapmak yerine parça üretimini Samsun’da yapacak firmalara ithalatı azalttıklarından vergi muafiyetleri getireceğiz. Vergi politikaları yeniden yapılandırılarak vergi oranlarını adil hale getireceğiz.
 4. Samsun’un turizm potansiyelini artırmak için öncelik şehir içi turizmi canlandıracağız. Yoğun tanıtım faaliyetleri yapacağız. Yerel turizmin geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılması ile Samsun’u ülke içinde öne çıkaracağız.
 5. Samsun'da tarım ürünleri için kalite standartlarının belirlenmesi ve ürünlerin ihracat potansiyelinin arttırılması için yoğun çaba sarf edeceğiz.
 6. İşsizlere yönelik mesleki eğitim programları oluşturarak iş gücü piyasasına uyum sağlamalarını sağlayacağız ve istihdamı artıracak, işsizliği azaltacağız.
 7. Samsun’daki sanayi tesislerinin verimliliğini artırmak için yeni teknolojilerin kullanımını teşvik edeceğiz.
 8. Samsun'da kurulacak bir endüstriyel tasarım merkezi ile tasarım ve üretim kapasitesini arttıracağız.
 9. Enerji verimliliğini artırmak için çevreci enerji kaynaklarını daha fazla kullanacağız. Samsun'da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler geliştireceğiz. Rüzgâr ve güneş enerjisinden faydalanarak yenilenebilir enerji üretim tesislerinin sayısını artıracağız.
 10. İşletmelerin dijitalleşmesini sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız.
 11. Samsun'un sahip olduğu coğrafi avantajların ihracatta sonuca dönüştüreceğiz. İhracatı arttırmak için üretim kapasitelerini arttırmayı hedefleyen projeleri hayata geçireceğiz.
 12. Samsun'da ihracatın arttırılması için uluslararası fuarlar, iş ve ticaret heyetleri, yurtdışı iş gezileri gibi faaliyetlerinde hem organize hem koordinasyonda aktif rol oynayacağız.
 13. Samsun'da yapılan her türlü yatırımın sürdürülebilirlik prensipleri gözetilerek gerçekleşmesini sağlayacağız.

İNSAN HAKLARI, HUKUK VE ADALET

 1. Hukuk sistemini iyileştireceğiz. Hukuk sistemindeki bozulmayı önlemek için yargı bağımsızlığına saygı göstererek adalete uygun bir yaklaşım benimseyeceğiz.
 2. Hukuk reformlarını günün koşullarına ve güçlülerin isteğine göre değil evrensel hukukun gereğine göre yaparak adil ve tarafsız bir hukuk sistemi sağlayacağız.
 3. Önce insan diyeceğiz ve herkes için hukuk anlayışını tabandan tavana yayacağız. Bilerek ve isteyerek haksızlık yapanların cezalarını hukukun üstünlüğü ilkesine göre çekmeleri için mücadele vereceğiz. Üstünlerin hukukuna dur diyeceğiz.KADIN HAKLARI VE AİLE

 1. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek ve haklarını korumak için gereken yeni yasal düzenlemelere katkı sağlayacağız.
 2. Aile bütünlüğünü koruyacak tedbir ve tavsiye niteliğinde uygulamalar alacağız. Evlilik akdi öncesinde evlilik okullarından mezuniyet şartı projesini hayata geçireceğiz. Bu okullarda istihdam edilmek üzere sosyal hizmet çalışanları, eğitmenler ve psikologlar istihdam edeceğiz.
 3. Çocuklara yönelik sosyal medya kullanımı konusunda daha katı düzenlemeler getirerek internet ortamında yayılan zararlı içerikleri engelleyeceğiz.

GENÇLER, DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE YARDIMLAR

 1. Gençlerimizin sorunlarına duyarlı olacağız, gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı için faydalarına uygun projeler geliştireceğiz.
 2. Sosyal yardım ve destek projeleri ile dezavantajlı kesimlerin hayat standartlarını yükselteceğiz. Yoksul kesimlere yönelik sosyal yardım projeleri hayata geçirerek sosyal adaleti sağlayacağız.
 3. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak için politikalar, altyapı çalışmaları ve sosyal projeler geliştireceğiz. Engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak tedbirler alacağız. 
 4. Sokaklarda yaşayan evsizler için rehabilitasyon merkezleri ve barınma evleri oluşturacağız. Her ilçede özellikle kimsesiz ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için belediyeler ile koordineli aşevleri kuracağız.

HAYVAN HAKLARI

 1. Hayvan hakları toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Samsun'da yaşayan hayvanların refahı ve korunması için projeler geliştireceğiz.
 2. Hayvanlara kötü davranışların önlenmesi, hayvan barınaklarının açılması, hayvanların sağlıklı koşullarda tutulmaları için gerekli tedbirler alacağız. Sokak hayvanlarının düzenli beslenmeleri için gönüllü ekiplere mama desteği sağlayacağız. 

EĞİTİM

 1. Eğitim sistemimizi iyileştirecek ve öğrencilerimizin başarısını artırmak için çaba göstereceğiz. Samsun’daki okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirerek öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sağlayacağız. Yeni okullar inşa edeceğiz ve mevcut okulları modernize edeceğiz.
 2. Yoksul ailelerin çocuklarına yönelik eğitim bursları sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Samsun’u araştıran yüksek lisans ve doktora tezleri için proje desteği ve burs vereceğiz.

SAĞLIK

 1. Sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunları çözmek için yeni sağlık merkezleri açacak ve mevcut sağlık hizmetlerini iyileştireceğiz. 
 2. Sağlık çalışanlarının sorunlarına duyarlı ve hassas olacağız. Sağlık hizmetlerinde şiddetin önüne geçmek adına sağlık çalışanlarının iş yüklerinin azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının artıracağız. 
 3. Sağlık hizmetlerindeki yüksek ücretleri azaltmak için kamu hastanelerindeki yeterli alt yapıyı oluşturacağız ve bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz veya düşük ücretlerle sunacağız. Özel hastaneler tarafından uygulanan yüksek fiyat politikalarına karşı yasal düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız.

TARIM VE SU KAYNAKLARI

 1. Tarım sektörünü geliştirmek ve çiftçilerin refahını artırmak için tarım ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve ihracatı için altyapı çalışmaları yapacağız.
 2. Arıcılık alanında kovan başına destek yerine katma değerli ürünlerin üretimine destek vereceğiz ve daha önceki akademik çalışmalarımızdaki projeleri hayata geçireceğiz.
 3. Samsun'da ihracatın arttırılması için özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde organik ürünlere ağırlık verilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve bölgesel markalaşmaya yönelik çalışmalar yapacağız.
 4. Tarımın geliştirilmesi için modern teknolojilerin kullanılması ve üretim yöntemlerinin iyileştirilmesini sağlayacağız.
 5. Samsun'daki su kaynaklarının korunması için su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kirliliğin önlenmesi için çalışacağız.
 6. Samsun'da atık su arıtma tesisleri kurarak çevrenin korunmasına ve insan sağlığına katkıda bulunacağız ve mevcut tesislerin kapasiteleri artıracağız.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ, ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

 1. Samsun, doğal güzellikleri ile ünlü bir şehirdir ve bu doğal güzellikleri korumak bizim önceliğimizdir. Çevremizi koruyacak ve temiz tutmak için atık yönetimini ve geri dönüşümü teşvik edeceğiz. Atık ayrıştırma tesisleri kuracağız, geri dönüşüm konteynerlerini daha yaygın hale getireceğiz.
 2. Çevre, geri dönüşüm ve doğa konularında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme kampanyaları düzenleyerek Samsun'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz.
 3. Köylerde çöp toplama hizmetlerinin yerine getirilmesini ve etkin denetimini sağlayacağız.

YAPILAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM, DEPREMLER VE AFETLER

 1. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla başlatacağız. İmar planlarını gözden geçirerek çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz. Samsun'un kentsel dönüşüm projeleri ile daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Samsun'da bozuk yapıları düzelterek sağlıklı ve düzenli yapılaşma için gerekli tedbirleri alacağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile sadece riskli yapıları ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsun'un çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan daha sürdürülebilir bir kent haline gelmesine katkı sağlayacağız.
 2. Samsun'u deprem ve doğal afetlere karşı hazırlayacak alt yapı çalışmaları ve önlemler alacağız ve acil durum planlarını güncelleyeceğiz. Deprem ve afetlere yönelik acil müdahale ekipleri oluşturulacağız.

KONUT ARZI VE KİRACILAR

 1. Konut arzındaki sıkıntıyı gidermek için yeni konut alanları oluşturacağız ve uygun fiyatlı konut projelerini hayata geçireceğiz.
 2. Kiralık daire sorununu çözmek için kira düzenlemeleri yapacağız ve yeni kiralık konut projelerini hayata geçireceğiz.

TRAFİK, ULAŞIM VE OTOPARK

 1. Trafiği rahatlatmak ve daha güvenli bir şehir oluşturmak için yolları genişleteceğiz ve alternatif ulaşım seçenekleri sunacağız. Samsun'da bisiklet yollarının sayısı artıracağız.
 2. Otopark sıkıntısını azaltmak için yeni park alanları oluşturacağız ve mevcut otoparklara yönelik web teknolojik çözümlerle etkin kullanımını sağlayacağız.
 3. Öğrenciler için otogar ve havaalanına ücretsiz ulaşım ayrıcalığı sağlayacağız.

TAHAMMÜLSÜZLÜK VE ŞİDDET

 1. Samsun'da insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı olması için sosyal uyum projeleri ile toplumda dayanışma kültürünü geliştireceğiz.
 2. Aile içi şiddetle mücadele için acil durum ekipleri oluşturacak ve şiddet mağdurlarına destek sağlayacağız. 
 3. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın birbirleriyle daha sıkı bağlar kurabilmesi için kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz.

KÜLTÜR VE SANAT

 1. Samsun'daki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tarihi mekanların restorasyonu ve kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi için çalışacağız.
 2. Özellikle köylerde saklı kalmış tarihi yapıların restore edilmesi ve işlevlendirilmesi için çalışmalar yapacağız.

GÖÇMEN VE MÜLTECİLER

 1. Mültecilerin, düzensiz göçmenlerin ve tüm göçmenlerin sorunlarına duyarlı yaklaşacak ve onlara destek olacağız. İnsani koşullarda barınma ve yaşama imkanı sağlayacağız. Düzensiz göçmenlerin rehabilitasyonu için yerel kaynaklarla iş birliği yapacağımız merkezler kuracağız.
 2. Sınır güvenliğini artırmak, düzenli göç politikaları oluşturmak, göçmenlere yönelik entegrasyon politikaları geliştirmek ve kaynakların etkin kullanımı gibi adımlar atacağız.

LİYAKAT

 1. Kamu hizmetlerinde liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Liyakat esaslı atamalar yapılacak, adil ve şeffaf bir işleyişi sağlayacağız.
 2. İstifa mekanizması olduğunu liyakatsiz yöneticilere ve çalışanlara hatırlatacağız.